Virtueel Viaduct

Open Poort

Het viaduct is een element dat vanaf twee niveaus beleefd wordt. Vanaf het maaiveld is het een icoon en een toegangspoort naar het achterliggende gebied. Vanaf de snelweg speelt vooral het uitzicht een belangrijke rol en wordt het overkruisen van de poort nauwelijks ervaren.

De grondgedachte achter mijn plan is om het viaduct als vorm en icoon herkenbaar te laten blijven. Het viaduct is in zijn huidige vorm geliefd, samen met het talud kan het gezien worden als een as die het omliggende gebied doorsnijdt. Het feit dat de weg hier loopt zal er altijd voor zorgen dat dit tot op zekere hoogte zo zal zijn.

In mijn ontwerp ga ik niet uit van de afbakenende werking van de snelweg en viaduct, maar werk ik vanuit het viaduct als toegangspoort. Door het toevoegen van de bogen wordt er een perspectivische omkadering gemaakt die mensen onder het viaduct door leidt. Er ontstaat een duidelijke verbinding. Verlichting in de bogen zorgt ervoor dat het kunstwerk ook bij weinig licht zichtbaar blijft. Daarnaast zorgt deze verlichting er tevens voor dat het klimaat onder het viaduct als minder schimmig zal worden ervaren. Vanuit het tweede belevingsniveau op hoogte van de snelweg zullen de bogen gezamenlijk een driehoek vormen met op de punt de universiteit.
Vanuit de hoge positie zal het overkruisen van het viaduct en toegangspoort als een bewuste actie worden ervaren en wordt de aandacht op de verbinding gelegd.
In beide richtingen kunnen de bogen worden voorzien van 3d teksten. Deze teksten worden leesbaar als tekst wanneer men in het perspectivische verlengde van het viaduct komt te staan.
Door de open structuur en richting van de bogen vinden deze aansluiting bij het viaduct en de snelweg.

The viaduct is an element that is experienced from two levels. From the ground level is an icon and a gateway to the hinterland. From the highway plays an important role especially the view and the cross on the gate hardly experienced.

The basic idea behind my plan is to fly as a form recognizable icon and to stay. The viaduct is popular in its current form, with the slope can be seen as an axis that intersects the surrounding area. The fact that this is the way it will always make this to some extent will be so.

In my design I will not staking out the operation of the highway overpass, but I work from the bridge as a gateway. By adding the arches is a perspectival framework created by people under the viaduct leads. There is a clear connection. Lighting in the arches makes the work visible in low light. Additionally, these lights also ensure that the climate under the viaduct will be perceived as less shadowy. From the second level of perception about the highway, the arcs together form a triangle with the tip at the university.
From the high position will cross over the overpass and gateway as a conscious action are perceived and the attention to the connection is established.
In both directions may be bent with 3D text. These texts are read as text in perspective when one line of the viaduct will be placed.
The open structure and direction of the arcs found this connection to the bridge and the highway.

Prijsvraag
Winnend ontwerp prijsvraag Virtueel Viaduct

Opdracht
Benadruk het belang van het viaduct voor het Kennispark Twente en zorg hiermee voor een conceptueel alternatief om tegenwicht te bieden aan de plannen om het viaduct te verwijderen

 

Contest
Winning design contest Virtueel Viaduct

Asignment
Emphasize the importance of the viaduct for the Kennispark Twente and thus present an alternative concept to counterbalance the plans to remove the viaduct

 

 

 

 

 

home