Trespa Architects Challenge

Vertical Prosperity

In de laatste vijftig jaar zijn er in de bouwwereld een boel innovaties geweest. Duurzaamheid heeft hierin een belangrijke rol in gespeeld. De huid van een gebouw is niet alleen meer bedoeld om de elementen buiten te houden maar gaat een belangrijke rol spelen in de complete energiehuishouding van een stad.
Er zijn ook stedenbouwkundige veranderingen. Wereldwijd trekken mensen naar steden en worden deze intensiever gebruikt. Functieveranderingen van complete stedelijke gebieden vinden steeds vaker plaats en er worden hogere eisen gesteld.
Deze veranderende omstandigheden hebben hun invloed op de natuur en het leefklimaat. Daarom zie ik dat in de toekomst gevels een actieve rol gaan spelen in het leefklimaat.

Gebouwen worden flexibeler om veranderingen in technologie en functie makkelijker op te kunnen nemen. Een vast skelet waarvan de gevel gemakkelijk aangepast kan worden. Transformaties in functie van zakencentrum, naar bioscoop, naar bewoning worden gemakkelijker en minder investeringen behoevend.

Gebouwen kunnen een actieve rol gaan spelen bij het opwekken van energie. Gevels voorzien van hoge rendement zonnepanelen kunnen steden in hun energie helpen voorzien.
Zuivering van lucht en water kan gedaan worden door groene gevels die het regenwater langzaam opnemen en gezuiverd in gedeelten afgeven aan de waterbehoefte van het gebouw en gedeeltelijk via het blad laten verdampen om de luchttemperatuur in de binnensteden te regulieren en het gebouw te koelen. Andere schadelijke stoffen worden uit de lucht gezuiverd voor deze via het ventilatiesysteem het gebouw in kunnen trekken. Dichtere plantgroei zorgt zomers voor een natuurlijk zonnescherm en in de winter zorgt een lage plantgroei voor voldoende zonintreding.

Om in de voedselvraag te kunnen voorzien kunnen gevels als verticale akkers fungeren. Zo kan er genoeg voedsel ter plekke worden gegenereerd om in de behoefte te kunnen voorzien. Afvalstoffen zullen allen recyclebaar zijn en kunnen als meststof dienen om deze verticale akkers mee op te bouwen. Transport van voedsel wordt geminimaliseerd en de versheid is optimaal.
Door gebruik te maken van speciaal daarvoor gekweekte planten kunnen deze positief bijdragen aan het leefklimaat zonder daar zelf een zware belasting voor te vormen. Deze planten zullen minimaal onderhoud nodig hebben en een maximale positieve bijdrage hebben.

In the last fifty years have been in the building industry has been a lot of innovations. Sustainability has played an important role. The skin of a building is not only intended to keep out the elements but is an important role in energy management of an entire city.
There are also planning changes. Worldwide attract people to cities and they are used more intensively. Function Changes of complete urban location and found increasingly higher demands are made.
These changing circumstances have their influence on the nature and quality of life. Therefore I see that in the future facades an active role in the quality of life.

Buildings are more flexible to changes in technology and function easier to take. A solid skeleton whose facade can be easily adapted. Transformations in terms of business center, to cinema, to a dwelling in need of easier and less investment.

Buildings can play an active role in the generation of energy. Frontages with high efficiency solar panels, cities can help meet their energy.
Purification of air and water can be done by green gables the rainwater slowly recording and purified in portions to release the water needs of the building and partially through the sheet to evaporate to the air temperature in the inner cities regulars and cool the building. Other pollutants are discharged from the air through the ventilation system for this building into the draw. Closer plant growth provides a natural sunscreen in summer and in winter, a low plant growth enough zonintreding.

In order to meet the food demands of facades can act as vertical fields. Thus, there is enough food locally generated needs to be able to provide. All waste will be recyclable and can be used as fertilizer for fields along the vertical build. Transportation of food is minimized and the freshness is optimal.
By using these specially grown plants can contribute positively to the quality of life without being a burden on itself to form. These plants will need minimal maintenance and maximum positive impact.

Prijsvraag
Winnend ontwerp prijsvraag Virtueel Viaduct

Opdracht
Benadruk het belang van het viaduct voor het Kennispark Twente en zorg hiermee voor een conceptueel alternatief om tegenwicht te bieden aan de plannen om het viaduct te verwijderen

Contest
Winning design contest Virtueel Viaduct

Asignment
Emphasize the importance of the viaduct for the Kennispark Twente and thus present an alternative concept to counterbalance the plans to remove the viaduct

 

 

 

 

 

 

home